අපනයන සඳහා ආනයන නැතුව බැහැ

නිතරම ඇහෙන්න ලැබෙනවා ඇතම් පාර්ශවයන් “ආනයන අඩු කල යුතුයි!”, නතහොත් “අපනයන වැඩි කර ආනයන අඩු කරමු!” යනාදී වශයෙන් පැවසීම. මේවා වැරදි තර්ක.

ආනයන සහ අපනයන හරියට නිවුන් සහොදරයො හා සමානයි. එකම කාසියෙ පෑති දෙකක්. ලොව පුරාම දැන් පැතිරෙන නිපයුම් ජාලයන්හි සාර්ථකත්වය රැන්දී පවතිනේ ආනයන සහ අපනයන එකට ක්‍රියාකරන නිසා. ඈසියවේ බොහො රටවල් මේ නිශ්පාදන ජාල උපයොගි කරගෙන ශීග්‍ර ආර්තික වර්දනයක් කරා යාමට හකි වී තිබෙනව.

අපනයන සඳහා ආනයන නැතුව බැහැ.

එහෙත්, මෑත අතීතයේ ආරවුල් කාරී තත්වයක් අතිවී තියෙන්නේ ආනයන ශීග්‍ර ලෙස වැඩි වී අපනයන කඩා වැටීමයි. මේක රටේ ගෙවුම් ශේශයට අහිතකර ලෙස බලපානවා. වැඩි ප්‍රමානයක් ආනයන වී තිබුනේ පාරිභොගික භාන්ඩය. රටේ විදේශ විනිමය ප්‍රශ්නයක් තිබෙන අවස්ථාවලදී, මේක ගැටළුවක්. එහෙත්, එයට ස්තාවර විසදුමක් වියයුත්තේ අපනයන වැඩි කිරීම මිස ආනයන වල බදු සැරින් සැරයට වෙනස් කිරීම නොවේ. එය කෙටි කාළීන විසඳුමක් පමනයි. රටේ තරඟකාරිත්වය ඉහල නංවා, විදෙශ වෙලඳ ගිවිසුම් හරහා අලුත් වෙළඳපොළ වලට අවතිර්න වී, අපනයන වැඩි කිරීම තමයි වඩාත් ස්ථාවර විසදුම විය යුත්තේ.

Imports Aren’t a Bad Thing

import-export

In Sri Lanka, imports often get a bad rep. Very often you hear people talking about how we must “cut down on our imports”, “imports are draining our foreign reserves”, “imports are hurting our balance of payments”. But these views are far too simplistic, and indeed misleading, as they fail to recognise the role that imports play in an economy. Worryingly, this fallacy is repeated by veteran economists as well; for example this article prescribing that to reduce the trade deficit we must “import less, export more”.

It’s a good time to highlight this, though. Next week (24th November) marks the 80th Anniversary of the Imports Section of the Ceylon Chamber of Commerce. To mark this, a colleague of mine in the Economic Intelligence Unit has written a commemorative article on ‘Why Imports Matter for a Trade-Oriented Economy’ – http://nation.lk/online/2015/11/06/why-do-imports-matter-for-a-trade-oriented-economy/. It’s well worth a read.

For Sri Lanka – small open economy dependent on international trade – imports matter as much as exports. In fact, the two are intrinsically linked. But how often I’ve heard top bureaucrats decrying imports. Dr. Razeen Sally captured it candidly at the Sri Lanka Economic Summit in August, when he called out the former Treasury Secretary for his view that Sri Lanka must double its exports while curbing imports at the same time:

“Exports and imports are Siamese twins. They are two sides of the same coin. Not only does it not work, but it’s stupid to say such things”

With the proliferation of global value chains, imports are now a vital element in international trade. Parts and components are imported and exported in countries at a dizzying pace, with the value chain spliced and diced into multiple layers across countries and continents. If East and South East Asian policymakers and economists took the view that imports must be curbed, they wouldn’t be the global value chain powerhouse that they are today. In fact, it would be impossible to imagine Asian value chains sans imports. As I highlighted in a previous blog,

…90% of GVCs are concentrated in just 10 Asian economies; 43% of global intermediate exports and 39% of global imports are from the region; and over 65% of GVC intermediate imports by countries in this region were sourced from each other. 

But admittedly, Sri Lanka does have a problem. Imports of consumer items, in volumes that the economy cannot bear, does affect the balance of payments when it comes alongside sharply declining and low export income. It’s not unusual then that from time to time a government may take some measures to ‘stabilise’ the situation (as seen recently with motor vehicle imports). Yet, this is not a sustainable strategy. The greater focus instead should be on opening up the economy overall, encouraging greater trade, and promote trade-oriented FDI so that the economy benefits from the trade-investment nexus. The focus should be on growing exports and earning more export income, so you have to worry less about the cost of imports in the balance of payments. But the notion that overall ‘curbing of imports’ is a desirable economic policy objective to be pursued is a fallacy. And it must not be propagated.

What’s Changing in the Global Financial Order?

AliPay_logo-1024x768

I was at a very interesting session on ‘The New Global Financial Order’ at the UNESCAP Asia Pacific Business Forum last week, and something that one of the speakers said struck me. He remarked,

“This was a financial crisis more than an economic crisis. It should never have happened. Money was originally only a medium of exchange and for accounting that exchange. But…over time, money became a storer of value. Just like gold did in the past, people started keeping money, hoarding money, and money became scarce. People started making money from money. And now we have a huge degree of financialisation in the economy”

During the course of the discussion, we ended up talking about some big trends that are shaping the world of finance.

One is the rise of the Renminbi, the Chinese currency. RMB is now 4th highest traded currency in the world, and China is lobbying for it to be included in the basket of currencies in the IMF’s Special Drawing Rights (SDR). Moreover, China’s new bilateral trade agreements are being linked to RMB, bypassing the USD.

Another trend we talked about is the simultaneous disintermediation and disruption in financial markets today. For one, there is disintermediation away from the US. In some countries disintermediation away from traditional big banks towards smaller ‘local’ banks seen to have customer interests stronger at heart..

Meanwhile, the disruption comes from something that is starting to be at the heart of disruption everywhere – big data. Big data will transform how banks operate; for instance being able to take KYC checks (‘Know Your Customer’) to the next level. Targeting products would also be enhanced. We even talked about how in advanced stages of KYC, a bank could know what type of customer is more likely to have a mistress, and predictive analytics would show how spending patterns would change.

We also talked about the rise of bitcoin and other virtual currencies; the future of electronic and mobile finance, the prospects for Ali Pay (the Alibaba equivalent of PayPal), where FinTech would go next, and whether cashless and careless payments with NFC technology like Apple Pay would truly become mainstream.

One of the issue I brought up was whether regulatory and supervisory agencies, like Central Banks and Financial Services Authorities, would adequately keep up with a rapidly changing landscape. Whether they will understand these products and how they help (and indeed potentially hurt) consumers, and regulate smartly, without snuffing out innovation. There are also concerns of privacy, and indeed equity, which we didn’t get to, but would certainly be interesting to explore.

Will innovation in financial markets make finance more inclusive or more exclusive?

And on the first trend, will the disintermediation away from the US amidst the rise of the RMB simply mean a shift from/and an over-dependence on/dominance of one large country to another large country, or will it truly mean a multipolar financial world?

Cover image: the logo of AliPay.com, the third-party online payment portal by Chinese e-commerce giant Alibaba.

How is the Asia-Pacific Region Doing?: 10 Highlights from the APTIR 2015

IMG_5386

Earlier this week, economists, policymakers, and business leaders from across the Asia-Pacific region gathered in Bangkok for the UNESCAP’s Trade and Investment Week. Participating in it gave a valuable insight into how economic growth is panning out across the region, and how stakeholders are adapting to a new post-2015 era of development priorities – the Sustainable Development Goals or SDGs.

Events included the 4th Asia Pacific Business Forum and the Committee on Trade and Investment, as well as two sessions which I spoke in – the Expert Group Meeting on Trade Policies, and the Regional Workshop on Science, Technology and Innovation. But a key highlight of the week for me was the launch of the Asia Pacific Trade and Investment Report 2015, which each year gives a helicopter view of the region’s economic health. Here are 10 key takeaways from this years report.

 1. Excluding China, exports from the region fell 0.4% in 2014. Both weak external demand plus structural issues are influencing this weak performance
 2. Imports into China is forecast to be less in 2015-16 (due to slowing production there), and will affect export-driven driven growth in the rest of Asia Pacific, particularly intermediate and commodity exports
 3. Imports by Russia fell 30% in 2014 in real terms, signalling the impact of the sanctions on the country, falling energy prices, and the collapse of the stock market and the ruble
 4. India’s growth uptick seen to be emerging is positive in its own right, but unlikely to be of great help to the wider region as it is only limitedly integrated with wider Asia Pacific economies, unlike China
 5. The growth in the services sector exports has been the singular positive story, with exports growing 5.1% last year. In fact, one third of services trade globally is in this region . But there is substantial concentration – China, Japan, Singapore and India account for half of all services exports.
 6. The region received half a trillion in FDI inflows, up 43% in 2014. In this, China was the largest recipient, about one-fifth.
 7. Trade facilitation and costs continue to be a key challenge. Evidence suggests that a 1% increase in level of TF implementation reduces costs by 2.3%. But there has been a continued rise of trade restrictive measures in this region, dominated by behind-the-border non-tariff measures
 8. Last year, countries around the world made 80 trade liberalizing measures, alongside 108 restrictive measures. Of this, Asia Pacific economies accounted for just 27% of liberalising measures, but 40% of restrictive measures; so the region doesn’t have a good report card on this.
 9. Global value chains (GVCs) have been at the heart of the regions dynamic trade growth. 90% of GVCs concentrated in just 10 Asian economies. 43% of global intermediate exports and 39% of global imports are from the region.
 10. We are seeing a lot of south-south trade – over 65% of GVC intermediate imports by countries in this region were sourced from each other, i.e., from within the region.

The full report is available online here – http://www.unescap.org/resources/asia-pacific-trade-and-investment-report-2015-supporting-participation-value-chains

Robotic Cleaning Help

IMG_5493

These robotic vacuum cleaners seem to be growing in popularity, particularly in East and South East Asia. Spotted these displayed in the electronics and home section of a mall in Bangkok. The most popular seem to be the Samsung and the LG ones, pictured here. 

  
Dyson, the legendary vacuum manufacturer, is reportedly coming up with its own robotic cleaner – 360 Eye – at $1,200 a pop. 

Robotic cleaners, like other home automation devices, are now a growing segment of the consumer tech market.How long before you sit on the couch and watch a robotic vacuum clean around the house?

The Government’s New Economic Diplomacy Drive

thumb_FullSizeRender_1024

In recent years, much of our foreign policy has been preoccupied with managing international relations related to the end of the war, human rights and governance issues. But as a country seeking to be a serious regional economic player, attracting foreign investment, and boosting prosperity for its citizens, it was high time we reoriented this. Our foreign policy now must necessarily have a strong trade and investment component with a strategically planned international business agenda.

It’s rather encouraging that this is being tackled as a priority by the Ministry of External Affairs, under the leadership of the Deputy Minister Hon. Dr. Harsha De Silva. There’s a new Joint Task Force on Economic Diplomacy under the Ministry, that is aiming for inter-agency cooperation to push the work forward, and its good to be a part of this effort representing both an economist’s and a private sector perspective.

In its narrowest form, Economic Diplomacy is about using Sri Lanka’s diplomatic assets to advance the country’s economic interests. But I suspect the Deputy Minister is planning on expanding the scope of this, to use a full spectrum of tools to advance our economic interests abroad – to get our exports into more markets, our companies investing in more ventures abroad, and more good investors attracted to opportunities here. I also hope it would encompass diaspora engagement – for investment as well as skills and knowledge transfer.

In August I wrote an op-ed calling for a post-election reform agenda that makes the Sri Lankan economy more open to the world and helping more companies ‘go global’. It’s heartening to see moves already underway to take these forward, under the leadership of the Deputy Foreign Minister.

But of course, it’s a new discourse in Sri Lanka. “Using foreign policy towards achieving economic goals”, “economic diplomacy” … What do these mean for the private sector? How can the private sector latch on, how can it contribute, and what is the role of the state?

A recent LBR LBO forum was the first business gathering to try and unpack this. Some of the videos are up on their Youtube page:

Dr. Harsha De Silva : https://www.youtube.com/watch?v=y8CQXLbhzxY

Alex Lovell : https://www.youtube.com/watch?v=0wiTFBY33gA

Confusion Over Sri Lanka’s Rankings on the Latest Doing Business Index

The World Bank-IFC’s annual ranking and scoring of countries’ business climates and regulatory systems was released yesterday. But there was some confusion. The latest report has done a full revision of its previous years rankings, and several countries – including Sri Lanka and India – had seen their ranks of last year revised.

But many local news outlets didn’t catch on to this.

LBO was the first to report it, both online and via SMS alert, that,

Sri Lanka falls 8 places in “ease of doing business” ranking to 107 due to lengthy registration processes, says World Bank-LBO

Later on in the night this was corrected as the error was pointed out.

Similarly, the DailyFT today reported in its print version that Sri Lanka dropped down the rankings in the latest report.

Sri Lanka wasn’t the only country that saw this confusion. In India, too, there was some confusion on whether the country had jumped 4 or 12 places.

The table below shows the correct rankings.

Screen Shot 2015-10-29 at 3.34.32 PM

Under the revised rankings, Sri Lanka was in fact in 113th place last year, not 99th as per the previous edition. This year the rank is 107. So technically, Sri Lanka went UP the rankings by 6 places. But the underlying message is that last year Sri Lanka was not even in the top 100 countries, and neither are we this year. Many other countries are doing progressive reforms to their business climates, to make it easier to start, run, and close businesses. It is a pro-business regulatory environment that will unleash private sector potential in Sri Lanka. Without it, we will continue with a narrow private sector, high informality, a handful of truly globally competitive enterprises, and mediocre growth that doesn’t promote structural transformation of the economy.

(The full report is available here)

Explaining the Bearish Sentiments on China’s Growth Prospects

Vehicles drive on the Guomao Bridge during the evening rush hour in Beijing, September 3, 2014. REUTERS/Jason Lee

China’s growth prospects continue to be a hot topic in discussions on the health of the global economy. It’s easy to be caught up in the bearish sentiment on China, given recent events. And especially given the systemic risks to the world economy that a China slowdown poses. But here is my take on what is likely driving this sentiment:

 1. China’s Shanghai and Shenzhen stock market crash that began in July affected more than just the few. Even though some analysts have argued that the stock market isn’t linked too heavily into the broader economy, it is much more linked that is immediately obvious. Chinese authorities had been doing a lot to encourage greater retail investment in stocks, including providing concessionary credit. Yes it was an inevitable bubble, but a bubble that encompassed a lot more people than just the elite wealthy few. So, to be worried about the effects of the crash would be justified. Yes it is the correction of a bubble, but it also has ‘negative wealth effects’ for a wider segment of the population. (Read here for a basic explanation of ‘wealth effects’)
 2. The sudden Yuan depreciation by Peoples Bank of China (PBoC) worried investors and analysts about China’s growth, as it indicated concern on the part of Chinese authorities on the country’s export performance and weaknesses in some key markets in the West. It also came on the back of disappointing factory activity data (manufacturing) in August (Ciaxin Purchasing Managers Index – PMI). This may change with next weeks expected release of the latest PMI data.
 3. The full effect of China’s economic rebalancing is not yet known. China’s government led by Xi Jinxing and Li Keqiang have embarked on a potentially tricky, but essential, rebalancing away from investment-led growth to consumption-led growth. It is unclear whether this would lead to a ‘hard landing’ or whether China can manage it smoothly. See here for something I wrote a couple of years ago on ‘dragon-slaying’ or ‘panda-hugging’. Yet, some recent measures indicate that a nervous Chinese state is not backing away from public investment completely. Local Government Financing Vehicles (LGFVs), which are economic entities established at the local government level to finance public investments, have been direct beneficiaries of the recent round of stimulus measures.
 4. An issue connected to this rebalancing (away from investment and infrastructure-led growth) is the substantial slow down in the real estate industry. Projects have slowed, news constructions have slowed, returns on new projects are lower, and many projects remain unfinished leaving large ‘ghost towns’ of unfinished condominium complexes. But it appears that some of the latest stimulus measures are aimed at stemming this tide – China lowered the mortgage down payment for first time home buyers in order to stimulate the property market.
 5. The clamp down on corruption has slowed somethings down. The current Chinese regime’s singular focus on combating corruption in the government and public-private dealings (some argue some of it is politically motivated, but that is a different story altogether) has been having an impact on infrastructure projects and also interactions between government and business. There is some sense that this is affecting the real economy. Some investments that had been forged before are now taking a wait and see approach. Public officials don’t want to go out of their way facilitating private investment projects either, in some instances, as they become over cautious.

Yet, as I have argued in the past, both here, and here, China’s medium to longer-term prospects appear bright. However, it may be a few years before many of us can be truly convinced of it. In an insightful interview, two Deutsche Bank economists argued that many are too bearish about China, and the current signs are just symptoms of a transitionary phase in China – especially as the Chinese authorities get used to managing an evolved economy.

However, it may be a few years before many of us can be truly convinced of it.

(updated 13th & 15th October. Image courtesy Reuters)